JavaScript_Homework5

JavaScript作业五 DOM编程应用

JavaScript作业五

【任务8-1】实现注册页面中的省市区三级菜单级联。

注册页面引入此js 并修改部分id值

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
var provinces = ["山东省","河北省"];
var cities = [["济南市","青岛市"],["石家庄市","廊坊市"]];
var areas = [
[
["市中市","历下区","天桥区","槐荫区","历城区","长清区"],
["市南区","市北区","四方区","李沧区","朝阳区","崂山区"]
],
[
["桥西区","新华区","长安区","裕华区","经济区","鹿泉区","栾城区","藁城区"],
["安次区","广阳区","三河市","霸州市","香河县","永清县","固安县","文安县"]
]
];

var province,city,area;

function initProvnce(){
province = document.getElementById("provinces");
city = document.getElementById("cities");
area = document.getElementById("areas");

province.option.length = 1;
for (var i = 0; i < provinces.length; i++) {
var option = new Option(provinces[i],provinces[i]);
provinces.options.add(option);
}
}function provenceChange(){
cityChange();
city.option.length = 1;
if (provinces.selectedIndex == 0) {
return;
}
var pIndex = province.selectedIndex;
for (var i = 0; i < cities[pIndex - 1].length; i++) {
var optionValue = cities[pIndex - 1][i];
var option = new Option(optionValue,optionValue);
city.option.add(option);
}
}

function cityChange(){
area.option.length = 1;
if (city.selectedIndex == 0) {
return;
}
var pIndex = province.selectedIndex;
var cIndex = city.selectedIndex;
for(var i = 0; i < areas[pIndex -1][cIndex -1].length; i++){
var optionValue = areas[pIndex - 1][cIndex - 1][i];
var option = new Option(optionValue, optionValue);
area.options.add(option);
}
}

window.onload = function(){
initProvnce;
province.onchange = provenceChange;
city.onchange = cityChange;
}

【任务8-2】实现注册页面中的表单验证。

注册页面引入此js

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
	function onFoucs(){
this.select();
this.style.backgroundColor = "#FFEC8B";
this.style.color = "#000000";
}

function onBlur(){
this.style.backgroundColor = "#FFFFFF";
this.style.color = "#000000";
}

function checkUserName(){
var userName = document.getElementById("userName");
if( userName.value == "" || userName.value == "请输入用户名"){
alert("用户名不能为空!");
userName.fouces();
return false;
}
}

function checkPassword(){
var userPwd = document.getElementById("userPwd").value;
var usereRePwd = document.getElementById("usereRePwd").value;
if (userPwd == "") {
alert("密码不能为空!");
return false;
}else if (userPwd.length < 6 || userPwd.length > 20){
alert("密码长度为6~20位,请确认!");
return false;
}else if (userPwd != usereRePwd) {
alert("两次密码输入不一致!");
return false;
}

if (/\d/.test(userPwd) && /[a-z]/i.test(userPwd) || /\d/.test(userPwd) && /[\@\#\$\%\&\*]/.test(userPwd) || /[\@\#\$\%\&\*]/.test(userPwd) && /[a-z]/i.test(userPwd)) {
return true;
}else{
alert("密码必须是由字母、数字和符号的两种以上组合!");
return false;
}
return false;

}

function checkForm(){
return checkUserName() && checkPassword();
}

window.onload = function(){
var myform = document.form;
myform.onsubmit = checkForm;
var inputs = document.getElementByTagName("input");
for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
var type = inputs[i].type;
if (type == "text" || type == "password") {
inputs[i].onfocus = onFoucs;
inputs[i].onfblur = onBlur;
}
}
}

【任务8-3】在后台管理模块中,实现商品列表中的全选和反选效果。

将js写到商品列表页面中并调用
这里写图片描述

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<script type="text/javascript">
function selectAll(){
var items = document.getElementsByName("checkItem");
var selectAll = document.getElementById("checkAll");
var checkOther = document.getElementById("checkOther");
checkOther.checked = false;
for (var i = 0; i < items.length; i++) {
items[i].checked = checkAll.checked;
}
}

function selectOther(){
var items = document.getElementsByName("checkItem");
var selectAll = document.getElementById("checkAll");
var checkOther = document.getElementById("checkOther");
checkAll.checked = false;
for (var i = 0; i < items.length; i++) {
items[i].checked = !items[i].checked;
}
}

</script>

文章目录
  1. 1. JavaScript作业五 DOM编程应用
  2. 2. 【任务8-1】实现注册页面中的省市区三级菜单级联。
  3. 3. 【任务8-2】实现注册页面中的表单验证。
  4. 4. 【任务8-3】在后台管理模块中,实现商品列表中的全选和反选效果。